How to Catch Shiny Pokemon – Masuda Method & Soft Reset